For vagttagere

Holdvagter

Holdvagter er for dig, som ønsker:

 • Tilegnelse af uvurderlig viden og praktisk erfaring.
 • Intensiv oplæring på de forskellige afdelinger.
 • Fast tilknytning til en afdeling og dermed også specialeerfaring.
 • Planlagte vagter, som du er sikker på at få.
 • Højere løn i din studietid.

Du får dermed faste kollegaer, månedlige holdmøder, hvor du møder hele holdet til bl.a. vagtplanlægning, sparring mm.

Eksempler på hold:

 • flyverhold
 • VT-hold
 • stikkerhold
 • biopsihold
 • patologihold
 • sommerhold på forskellige afdelinger m.m.
 • lægevikarhold

Krav
For at kunne tage vagter på et hold skal du:

 • Have et gyldigt akkrediteringskort.
 • Have bestået et relevant FADL-kursus.
 • Kunne tage minimum 4 vagter om måneden.

Mange hold er døgndækkende, hvilket giver mulighed for en god planlægning af vagtarbejdet.

Modsat enkeltvagter, hvor du kontakter vagtafdelingen, skal du for holdvagter enten søge de mange annoncer, der er her på hjemmesiden, (eller komme forbi Vagtbureauet og tale med en af vores sygeplejersker om dine ønsker og muligheder).

Regler om at være på hold

Når du er på et hold, svarer det til at arbejde under de vagtlag, der er på de pågældende afdelinger. Det betyder, at hospitalet forventer, at der altid er en studerende på vagt i det tidsrum, som holdet skal dække.

Det er derfor nødvendigt, at der er nogle enkelte og klare regler for holdarbejdet, for hvilket der til gengæld bliver betalt et holdtillæg. Det drejer sig i væsentlighed om at blive på vagter, til man bliver afløst, en kollektiv forpligtigelse for holdet til at dække vagterne ved sygdom etc., at man møder op til holdmøderne en gang om måneden og andre mindre punkter.

Det er også en betingelse, at man kan deltage i de lønnede introduktionvagter, der indleder holddeltagelsen, og endelig at man kan tage et minimum af vagter pr. måned.

Til gængæld får du en af de bedste muligheder for at kvalificere dig gennem et alsidigt udbud af holdtyper/afdelinger samt en attraktiv løn.

Holdlederen og vagtbureauet udleverer detaljerede holdregler.

Eksempler på hold

Når du tager vagter gennem FADLs Vagtbureau får du samtidig mulighed for at komme på et af vores mange hold. Disse kan f.eks. være:

Holdtyper:

 • SPV-hold til almindelige somatiske vagter
 • SPV-hold til vagter på psykiatriske afsnit
 • SPV-trombolyse hold
 • SPV- stikke / blodtagnings / biopsihold
 • SPV-hjemmehold
 • VT-hold på hospitalsafsnit
 • VT-hold i hjemmet
 • BVT-hold
 • Cardiologihold
 • Dialysehold
 • Intensiv hold / medicingivende hold
 • Lægesekretærhold
 • Medhjælp på lægepraksis
 • Andre specialhold

Hospitaler
Arbejdsstederne er langt overvejende på hospitalsafnit, der kan være:

 • Bispebjerg Hospital / AMA / Ortopæd. kir. afd / Neurologisk afd. / Psykiatrisk afsnit / Skadestuen / Lunge med. afd. / Kir. gastro afd. / Kardiologisk afd.
 • Rigshospitalet / Nefrologisk afd. / Hjertecenter / Onkologisk afd. / Klinisk Biokemisk afd. / Hæmatologisk afd. / Klinisk Neurofysiologisk afd. / Abdominalcentret / Thorax kir. afd. /  Neonatal afd.
 • Hvidovre Hospital / Cardiologisk afd. / Klinisk Biokemisk afd.
 • Gentofte Hospital / Thorax. kir. afd. / Biokemisk afd.
 • Fredriksberg Hospital / Klinisk Kemisk afd.
 • Hillerød Sygehus / Klinisk Biokemisk afd.
 • Roskilde Sygehus / Intensiv
 • Herlev Hospital / Hæmatologisk afd. / Nefrologisk – dialyse afd. / Onkologisk afd.
 • Glostrup Hospital / Skadestuen / Intensiv afd.
 • Amager Hospital / Skadestuen / AMA – med. center
 • Hjemmehold
Funktionærstatus

Fra SPV/ VT overenskomstens § 8 om holdtjeneste

Stk. 2.

Ansættelse af sygeplejevikarer og ventilatører i holdtjeneste finder sted med varierende arbejdstid.

Når en ansat i holdtjeneste har været beskæftiget i 3 på hinanden følgende måneder og såfremt ansættelsesforholdet videreføres, overgår den ansatte til ansættelse på funktionærlovens vilkår fra den 1. i den efterfølgende måned. Anciennitet i forhold til opsigelsesvarsler m.v. optjenes fra tidspunktet for overgang til ansættelse på funktionærlovsvilkår.

Der gives sygehuset mulighed for en (ansættelses)samtale med den ansatte forinden ansættelsesforholdet fortsættes med funktionærstatus.

Den lægestuderende ansættes ved det enkelte sygehus med tjeneste indtil videre ved den afdeling, hvor den ansatte forretter holdtjeneste, men den ansatte kan i øvrigt forrette tjeneste ved hele sygehuset.

For ansatte, der omfattes af funktionærloven, gælder lovens opsigelsesvarsler både ved opsigelse fra sygehuset/institutionens side og fra den ansattes side. Indtil funktionærstatus er tillagt den ansatte, kan ansættelsesforholdet af begge parter bringes til ophør uden varsel.

Såfremt sygehuset/institutionen ikke kan finde anvendelse for den ansatte i opsigelsesperioden, er sygehuset/institutionen forpligtet til at søge den ansatte anvist beskæftigelse inden for aftalens område ved et andet sygehus/institution. Den ansatte er i opsigelsesperioden forpligtet til at påtage sig det af sygehuset/institutionen anviste arbejde.

Sygedagpenge

Når du er på et hold, oppebærer du ret til sygedagpenge, hvis du må aflyse en planlagt vagt pga. sygdom. Husk at ringe rundt på holdet og få afsat din vagt.

Sygedagpengeblanket
Når du er blevet rask igen, skal du hente en sygedagpengeblanket i FADLs Vagtbureaus reception. Blanketten skal udfyldes, attesteres og lægges i postkassen i receptionen.
Hvis du er berettiget til sygedagpenge (se nedenunder), vil du modtage disse sammen med din førstkommende løn.

NB: Tidsfrist for indlevering af sygedagpengeblanketten er senest d. 16. kl. 8.00, hvis man ønsker det udbetalt til den sidste hverdag i måneden.

Sygedagpenge
Du kan kun få udbetalt sygedagpenge, hvis du:

 • Har arbejdet for Vagtbureauet (taget vagter) indenfor de sidste 4 uger
  eller
 • Har arbejdet mindst 74 timer gennem Vagtbureauet indenfor de sidste 8 uger

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14