Om Vagtbureauet

Whistleblowerordningen

Hvad er Whistleblowerordningen

  Formålet med whistleblowerordningen er at sikre regionens ansatte og eksterne samarbejdspartnere, herunder leverandører, adgang til i god tro at videregive oplysninger om grove fejl eller forsømmelser eller væsentlige fejl og forsømmelser i regionens administration eller borgerbetjening. Ordningen skal bidrage til forbedringer af regionens administration og borgerbetjening og skal sikre, at regionens ansatte og eksterne samarbejdspartnere, herunder leverandører, uden at frygte for ansættelsesretlige reaktioner og lignende kan videregive information om fx lovovertrædelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

  – Teksten er kopieret direkte fra Retningslinjer, som kan findes her

  Whistleblowerordning i Region Hovedstaden kan bruges af Vagttagere

  Whistleblowerordningen kan bruges til at indberette viden eller mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder i Region Hovedstaden og på Vagtbureauet. Ordningen forvaltes af et eksternt advokatfirma.

  Retningslinjer for Region Hovedstadens whistleblowerordning fremgår af Regionens hjemmeside. Du kan indberette forhold via whistleblowerordningens hjemmeside, hvor du er sikret anonymitet, hvis du ønsker det. Der kan f.eks. indberettes om:

  • alvorlige lovovertrædelser og eller øvrige alvorlige forhold,
  • strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
  • grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.
  • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane.
  • seksuel chikane, f.eks. enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
  • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

   

  VIGTIGT!
  Oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, herunder regler om sygefravær, alkoholpolitik, påklædning, privat brug af kontorartikler m.v., og oplysninger om andre personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, vil som udgangspunkt ikke være at anse som grove overtrædelser og vil dermed ikke være omfattet af whistleblowerordningen. Sådanne oplysninger vil i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer kunne indgives til Vagtbureauets direktør eller den ledende sygeplejerske.

  Har du oplevet noget svært eller været udsat for krænkende handlinger?

  Har du behov for akut sparring fra Vagtbureauet?

  Læs mere om Whistleblower-ordningen og hvordan du anmelder, på Region Hovedstadens hjemmeside

  Ledige hold

  Driftsinformation

  Åbningstider

  Telefon: 35 37 88 00

  Receptionens åbningstider
  Mandag - torsdag: 9-17
  Fredag: 9-14

  Uddannelse og HR's åbningstider
  Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
  Fredag kl. 9-12 og 12.30-14