For vagttagere

Løn

Din løn som FADL-vagt er sikret ved overenskomst med regionerne. Ud over din løn betaler hospitalet et administrationsgebyr til drift af Vagtbureauet samt et kursusgebyr, der dækker vores uddannelsesomkostninger.

Herunder finder du info om løn som FADL-vagt

Billetrefusion

Vejledning til upload af billetter

Upload af din(e) billet(ter) skal altid følge lønperioden. Tidsfrist for upload er ALTID den 16. kl. 8:00.

For at kunne få udbetalt billetrefusion skal du tage offentlig transport i tidrummet op til din vagt, og lige efter din vagt (samme dag og max et par timer efter).

Du har mulighed for at uploade transportbilletter ved vagter på hospitaler, der ligger længere end 24 km fra Københavns Hovedbanegård. Billetterne skal uploades på din vagtprofil under fanen: Vagtoversigt – Digital aflevering af lønbilag. Du skal gå ind på din vagt under Billetrefusion og trykke på “vælg fil”, i formatet jpg, jpeg, png eller pdf. 

Vejledning til upload af billetter

Hvis du benytter rejsekort, kan du uploade et screenshot af din rejseoversigt fra selvbetjeningen på rejsekort.dk eller fra Rejs Nemt (mobilapp).

Benytter du DOT Mobilbilletter kan du uploade et screenshot af bagsiden af den relevante billet under menupunktet Billetter. Den side hvor beløbet står på.

Hvis den relevante billet ikke længere er tilgængelig i DOT-app’en, kan du finde alle dine tidligere billetter ved at følge vejledningen her.

Har du rejst på en fysisk billet, kan du tage et foto af billetten til upload.

Vejledning til upload af billetter ved holdvagter

Billetterne uploades under HOLDANSÆTTELSER på din vagtprofil (fadlvagt.dk) i formattet jpg, jpeg, png eller pdf.

Det er vigtigt, at der vælges samme vagtdato som registreret på styrkelisten.

Vejledning til upload af billetter ved holdvagter

Hvis du benytter rejsekort, kan du uploade et screenshot af din rejseoversigt fra selvbetjeningen på rejsekort.dk eller fra Rejs Nemt (mobilapp).

Benytter du DOT Mobilbilletter kan du uploade et screenshot af bagsiden af den relevante billet under menupunktet Billetter. Forsiden af billetten indeholder ikke tilstrækkelig information. Hvis den relevante billet ikke længere er tilgængelig i DOT-app’en, kan du finde alle dine tidligere billetter ved at følge vejledningen her.

Har du rejst på en fysisk billet, kan du tage et foto af billetten til upload.

Feriepenge

Feriepenge kan kun udbetales ved ansøgning via borger.dk.

Læs mere her

Ansøgning via borger.dk skal ske senest den 16. i måneden for ferie til afholdelse i efterfølgende måned.

Udbetalingen følger altid lønudbetalingen.

Isolationstillæg

Ifølge FADL-vagtoverenskomst 2015-2018 trådte isolationstillæg i kraft for alle FADL-vagter pr. 1. april 2016.
For at kunne skrive isolationstillæg på dit lønbilag skal følgende være opfyldt:

 • Isolation af patienten skal være ordineret af læge og indskrevet i journalen.
 • Patientens stue eller seng skal tydelig været markeret med isolationsskilt.
 • Der udbetales kun isolationstillæg jf. FADL-overenskomst 2015-2018 til vagttagere i fast vagt.
 • Ved vagtfordeling skal du informeres om, at det er en isolationsvagt.
 • Hvis du som vagttager mod forventning ikke er informeret om isolationsvagten, skal vagtafdelingen kontaktes af det faste personale. Hvis dette ikke er muligt, skrives det på lønbilaget.
 • Alle lønbilag skal være underskrevet på følgende måde:

Isolationstillæg

Kursusløn

SPV
Kursusløn for SPV-kurset får du udbetalt, når du har arbejdet i alt 200 SPV-/PSYK-timer inden for ét år, efter du har afsluttet kurset. Kursuslønnen udbetales automatisk i den måned, hvor du har rundet de 200 timer. Kurset aflønnes med 41 timers SPV-løn. Der kan ikke dispenseres fra de 200 timer, ej heller for perioden.

VT
Kursusløn for VT-kurset får du udbetalt, når du har arbejdet i alt 200 VT-timer inden for ét år, efter du har afsluttet kurset. Kursuslønnen udbetales automatisk i den måned, hvor du har rundet de 200 timer. Kurset aflønnes med 20 timers VT-løn. Der kan ikke dispenseres fra de 200 timer, ej heller for perioden.

Lønsedler og lønbilag

Lønsedler
Lønperioden for din løn er altid fra d. 16. til d. 15 (eks. D. 16. januar 2023 til d. 15. februar 2023).
Din løn bliver overført til din Nem-konto den sidste bankdag i måneden.

Din lønseddel ligger på din vagtprofil den sidste hverdag i måneden.
Du skal logge ind på din vagtprofil og trykke på fanen: Lønsedler og Timeoversigt.

Registrering af lønbilag
Dine muligheder for registrering er:

Digital signering af lønbilag.
Du finder vejledning her: https://fadlvagt.dk/vejledning-til-signering-af-digitalt-loenbilag/

Står du i en situation, hvor du ikke har mulighed for at bruge den digitale signering, så kan du stadig bruge et fysisk lønbilag, som skal afleveres i en af vores postkasser i FADL-huset, Blegdamsvej 26.
De fysiske lønbilag, finder du i vores reception eller i porten ved postkassen.
Derfor er fristen for at få dine lønbilag med i indeværende lønperiode senest kl. 8.00 den 16. i måneden.

Har du spørgsmål til ovenstående eller har brug for hjælp, kan du kontakte bogholderiet på mail: bogholderi@fadl.dk

Lønforskud

Det er muligt at få et lønforskud af lønnen for de vagter, du har arbejdet, men endnu ikke har fået løn for. Forskuddet afregnes med almindelig timelønssats og uden diverse tillæg og overarbejdstillæg.

Fristen for dette er den anden tirsdag i måneden, og forskuddet bliver udbetalt den efterfølgende torsdag (efter den anden tirsdag i måneden).

Forskuddet udbetales mod et administrationsgebyr på 75 kr.

Kom ind til Vagtbureauets reception og udfyld en blanket, eller print blanketten ud her, og send den til Vagtbureauet (på mail til bogholderi@fadl.dk) senest den anden tirsdag i måneden.

Lønsatser

Vagttidspunkter:
Dagvagt: 07.00-15.00
Aftenvagt: 15.00-23.00
Nattevagt: 23.00-07.00

Tillæg:
Aften- og nattillæg: 17.00 – 06.00
Lørdagstillæg: 08:00 – 24:00
Mandagstillæg: 00.00 – 04.00/06.00
Søndagstillæg: 00.00 – 24.00


Lønsatser

Lille Ulempetillæg er arbejdstidstillæg for arbejde

 • Mellem kl. 20 og 08 på hverdage, mandag – torsdag.
 • Fredage kl. 20-24 og weekend og søn/helligdage kl. 08-20.

Stort Ulempetillæg er et arbejdstidstillæg for arbejde

 • I weekenden og på søgnehelligdage mellem kl. 20-08
 • Mandage og dage efter søgnehelligdage mellem kl. 00 og 08.

Der ydes ikke ulempetillæg ved vagter før kl. 8.00 på hverdage.

Så meget kan du tjene på en vagt
Skatteoplysninger

Vagtbureauet henter elektronisk dit skattekort hos SKAT og anvender det ved dine lønudbetalinger.

Som noget nyt….
Kan du på din profil vælge, om vi skal anvende dit bikort eller hovedkort til næstkommende lønkørsel og fremadrettet.
Vagtbureauet henter som udgangspunkt altid dit Bi-/Frikort medmindre du selv ændrer det til Hovedkort.
Du skal være opmærksom på, at du kun skal bruge dit hovedkort et sted, fordi hvis dit månedsfradrag fra hovedkortet bruges flere
steder (for eksempel af Vagtbureauet og SU samtidig), vil du komme til at betale for lidt i skat. Det er dit eget ansvar at få SU/
anden arbejdsgiver eller os til at trække din skat på baggrund af et af dine andre kort.

Du skal gøre følgende:
Når du er på din vagtprofil, skal du gå til fanen ”LØNSEDLER OG TIMEOVERSGT”
Skift til Hovedkort eller Bikort.
Hvis du vil være sikker på, at vi benytter det valgte skattekort, skal du senest lave ændringen den 16. kl. 8.00 i den pågældende
måned.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kontakt bogholderiet på mail bogholderi@fadl.dk

SU-fribeløb

Fribeløbet er det beløb, du må tjene i løbet af året ud over SU’en. Satserne for fribeløb er før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag og inkl. feriepenge – altså lig A-skattepligtig indkomst på din lønseddel.

Det aktuelle fribeløb og øvrige fribeløbsgrænser (f.eks. hvis du fravælger SU) findes på www.su.dk.

Sygdom/sygedagpenge

For at kunne få udbetalt sygedagpenge er der følgende rammer og betingelser som skal være opfyldt:

Løsvagter:
Er du skrevet op til en vagt og bliver syg, så skal du melde dig syg til vagtafdelingen, så hurtigt som muligt, så vi kan nå at finde en afløser. Har du fået tildelt vagter flere dage i træk, vil vagterne i dagene efter en sygemelding automatisk blive seponeret.

Holdvagter:
For holdvagter skal du ringe ind hver dag og melde dig syg, medmindre du på forhånd ved, at du ikke kan tage de efterfølgende vagter, så sygemelder du dig for dem alle med det samme.

Dispensationsvagter:
Har du en dispensationsaftale, så skal du huske, både at melde dig syg til afdelingen du er tilknyttet, samt kontakte vagtafdelingen, så de kan registrere din sygedag på den oprettede opskrivning på din vagtprofil

Sygedagpengeblanket

Når du er blevet rask igen, kan du hente en “ansøgning om sygedagpenge-blanket” i receptionen i FADL-huset. Blanketten skal udfyldes inden 4 uger fra din første sygedage, underskrives og lægges i postkassen
i receptionen.

Hvis du opfylder betingelserne for udbetaling af sygedagpenge (se herunder), vil du modtage dem sammen med din løn.

Betingelser for udbetaling af sygedagpenge
For at kunne få udbetalt sygedagpenge skal du opfylde nedenstående betingelser:

 • At du har haft en vagt inden for de sidste 4 uger, eller har arbejdet mindst 74 vagttimer indenfor de sidste 8 uger, via FADLs Vagtbureau.
 • For løsvagter og dispensationer gælder det endvidere, at vagten skal være tildelt, inden du bliver syg.

NB: Der udbetales ikke sygedagpenge på Søgnehelligdage:

 • 1. januar
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. påskedag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag

Vi skal have modtaget ansøgningen om sygedagpenge senest d. 16. i måneden, kl. 8.00. (For ansøgninger modtaget efter d. 16., vil sygedagpengene først blive udbetalt i den efterfølgende månedsløn)

Søgnehelligdage m.m.

En søgnehelligdag er en helligdag, der falder på en hverdag (andre dage end søndage).

På disse dage vil du modtage timeløn + søgnehelligdagstillæg for dine vagttimer. Søgnehelligdagstillægget gives i hele døgnet fra kl. 00:00-24:00.

 

Disse dage er:

 • 1. januar
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. påskedag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag

NB: Hvis en af disse søgnehelligdage falder på en søndag, vil døgnet blive betalt med timeløn + søndagstillæg.

 

Derudover ydes timeløn + søndagstillæg fra kl. 12:00 til 24:00 for vagter afholdt på:

 • 1. maj
 • Grundlovsdag
 • Nytårsaftensdag (31. december)

NB: Hvis ovenstående dage falder på en søndag, vil døgnet blive betalt med timeløn + søndagstillæg. Hvis 1. maj og Grundlovsdag falder på en søgnehelligdag, gives timeløn + søgnehelligdagstillæg for hele døgnet.

Derudover ydes timeløn + søndagstillæg fra kl. 06:00 til 24:00 for vagter afholdt på Juleaftensdag (24. december)
NB: Hvis juleaftensdag falder på en søndag, vil døgnet blive betalt med timeløn + søndagstillæg.

Transporttid

Der ydes kompensation (løn) for den samlede transporttid, der er mellem Københavns Hovedbanegård og det pågældende hospital (udregnes efter rejseplanen.dk) ud fra følgende regel; transporttid frem + transporttid tilbage fratrukket 75 minutter, hvis den samlede transporttid overstiger 90 minutter.

I forbindelse med tildeling af en vagt, vil rejseplanens tidsangivelser for den pågældende vagt (frem og tilbage) automatisk blive anvendt til brug for beregningen af transporttiden, således det altid er den aktuelle transporttid der anvendes. Du skal som vagttager ikke foretage dig noget i den forbindelse.

Så snart du har fået tildelt en vagt, vil det fremgå af din profil, om der vil blive udbetalt transporttids-kompensation. Hvis der bliver udbetalt transporttidskompensation, kan du se, hvilket rejseplansopslag udregningen er baseret på ved at klikke på transporttiden.

Transporttidskompensationen vil blive udbetalt sammen med lønnen for den pågældende vagt.

Transporttid

Ledige hold

Driftsinformation

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag kl. 9-12 og 12.30-14