For vagttagere

Løn

Din løn som FADL-vagt er sikret ved overenskomst med regionerne. Ud over din løn betaler hospitalet et administrationsgebyr til drift af Vagtbureauet samt et kursusgebyr, der dækker vores uddannelsesomkostninger.

Herunder finder du info om løn som FADL-vagt

Billetrefusion

Vejledning til upload af billetter

VIGTIGT: For at kunne få udbetalt billetrefusion skal du tage offentlig transport i tidrummet op til din vagt (samme dag og max et par timer før) og i tidsrummet efter endt vagt (samme dato og max et par timer efter).   

Du har mulighed for at uploade transportbilletter ved vagter på hospitaler, der ligger længere end 24 km fra Københavns Hovedbanegård. Billetterne kan kun uploades på din vagtprofil (fadlvagt.dk) under OVERSIGT OVER OPSKRIVNINGER – BILLETREFUSION i formatet jpg, jpeg, png eller pdf. Du kan benytte de fleste enheder (computer, tablet og smartphone).

Hvis du benytter rejsekort, kan du uploade et screenshot af din rejseoversigt fra selvbetjeningen på rejsekort.dk eller fra Rejs Nemt (mobilapp).

Benytter du DOT Mobilbilletter kan du uploade et screenshot af bagsiden af den relevante billet under menupunktet Billetter. Forsiden af billetten indeholder ikke tilstrækkelig information. Hvis den relevante billet ikke længere er tilgængelig i DOT-app’en, kan du finde alle dine tidligere billetter ved at følge vejledningen her.

Har du rejst på en fysisk billet, kan du tage et foto af billetten til upload.

Vejledning til upload af billetter

Vejledning til upload af billetter ved holdvagter

Billetterne uploades under HOLDANSÆTTELSER på din vagtprofil (fadlvagt.dk) i formattet jpg, jpeg, png eller pdf.

Det er vigtigt, at der vælges samme vagtdato som registreret på styrkelisten, da vores system ellers ikke vil kunne lokalisere billetten.

Vejledning til upload af billetter ved holdvagter

Hvis du benytter rejsekort, kan du uploade et screenshot af din rejseoversigt fra selvbetjeningen på rejsekort.dk eller fra Rejs Nemt (mobilapp).

Benytter du DOT Mobilbilletter kan du uploade et screenshot af bagsiden af den relevante billet under menupunktet Billetter. Forsiden af billetten indeholder ikke tilstrækkelig information. Hvis den relevante billet ikke længere er tilgængelig i DOT-app’en, kan du finde alle dine tidligere billetter ved at følge vejledningen her.

Har du rejst på en fysisk billet, kan du tage et foto af billetten til upload.

Feriepenge

Feriepenge kan kun udbetales ved ansøgning via borger.dk.

Læs mere her

Ansøgning via borger.dk skal ske senest den 16. i måneden for ferie til afholdelse i efterfølgende måned.

Udbetalingen følger altid lønudbetalingen.

Isolationstillæg

Ifølge FADL-vagtoverenskomst 2015-2018 trådte isolationstillæg i kraft for alle FADL-vagter pr. 1. april 2016.
For at kunne skrive isolationstillæg på dit lønbilag skal følgende være opfyldt:

 • Isolation af patienten skal være ordineret af læge og indskrevet i journalen.
 • Patientens stue eller seng skal tydelig været markeret med isolationsskilt.
 • Der udbetales kun isolationstillæg jf. FADL-overenskomst 2015-2018 til vagttagere i fast vagt.
 • Ved vagtfordeling skal du informeres om, at det er en isolationsvagt.
 • Hvis du som vagttager mod forventning ikke er informeret om isolationsvagten, skal vagtafdelingen kontaktes af det faste personale. Hvis dette ikke er muligt, skrives det på lønbilaget.
 • Alle lønbilag skal være underskrevet på følgende måde:

Isolationstillæg

Kursusløn

SPV
Kursusløn for SPV-kurset får du udbetalt, når du har arbejdet i alt 200 SPV-/PSYK-timer inden for ét år, efter du har afsluttet kurset. Kursuslønnen udbetales automatisk i den måned, hvor du har rundet de 200 timer. Kurset aflønnes med 41 timers SPV-løn. Der kan ikke dispenseres fra de 200 timer, ej heller for perioden.

VT
Kursusløn for VT-kurset får du udbetalt, når du har arbejdet i alt 200 VT-timer inden for ét år, efter du har afsluttet kurset. Kursuslønnen udbetales automatisk i den måned, hvor du har rundet de 200 timer. Kurset aflønnes med 20 timers VT-løn. Der kan ikke dispenseres fra de 200 timer, ej heller for perioden.

Lønbilag og lønsedler

Aflevering af lønbilag

Din løn bliver overført til din Nem-konto den sidste bankdag i måneden.

Dine lønbilag skal derfor være afleveret til Vagtbureauet senest kl. 8.00 den 16. i måneden.

Lønbilag, der bliver afleveret efter denne dag og tidspunkt, vil først blive udbetalt med næste måneds løn.

Husk:

 • det gule bilag gives til afdelingen efter endt vagt,
 • det grønne bilag beholder du selv
 • det hvide bilag gives til Vagtbureauet.

Lønbilagene kan lægges i postkasserne i porten på Blegdamsvej 26, hos Vagtbureauets reception eller indsendes som post (husk da frimærke, og send dem i god tid, så de kan nå frem inden d. 16.).

Lønbilag skal altid afleveres inden for den lønperiode, hvor vagterne er afholdt.

OBS: Du kan altid hente flere lønbilag i vores reception eller lige inden for porten til FADL-huset.

Lønsedler
Din lønseddel bliver overført til din vagtprofil den sidste hverdag i måneden. Du skal logge ind på din vagtprofil for at finde dine lønsedler.

Har du et frikort, benyttes dette af alle de institutioner, som du modtager løn fra. Når frikortet er opbrugt, vil Vagtbureauet benytte dit bikort, med mindre du giver os besked om andet.

Lønforskud

Det er muligt at få et lønforskud af lønnen for de vagter, du har arbejdet, men endnu ikke har fået løn for.

Fristen for dette er den anden tirsdag i måneden, og forskuddet bliver udbetalt den efterfølgende torsdag (efter den anden tirsdag i måneden).

Forskuddet udbetales mod et administrationsgebyr på 75 kr.

Kom ind til Vagtbureauets reception og udfyld en blanket, eller print blanketten ud her, og send den til Vagtbureauet (på mail til bogholderi_kvb@fadl.dk) senest den anden tirsdag i måneden.
Husk at vedlægge dokumentation i form af dine lønbilag, eller skriv dit holdnummer på, hvis du er på hold (og ikke kan aflevere styrkelisten).

Skatteoplysninger

Vagtbureauet henter elektronisk dit Bikort hos Skat og anvender dette ved dine lønudbetalinger.

Såfremt du ønsker, at vi skal benytte dit Hovedkort  i stedet for, så send en e-mail til cf@fadl.dk inden næste lønkørsel, dvs. inden den 16. i den pågældende måned.
Angiv venligst, at vi skal bruge dit Hovedkort samt dit vagttagernummer og dit fulde navn.

NB: Alle hovedkort bliver automatisk ændret til bikortet ved årsskiftet.

SU-fribeløb

Fribeløbet er det beløb, du må tjene i løbet af året ud over SU’en. Satserne for fribeløb er før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag og inkl. feriepenge – altså lig A-skattepligtig indkomst på din lønseddel.

Det aktuelle fribeløb og øvrige fribeløbsgrænser (f.eks. hvis du fravælger SU) findes på www.su.dk.

Sygdom/sygedagpenge

Er du skrevet op til en vagt og bliver syg op til denne vagt, skal du melde dig syg til vagtafdelingen, så hurtigt som muligt.
Du skal ringe til vagtafdelingen inden de når at kontakte dig, for at tildele en vagt til dig, så de ved, at de ikke kan forvente, at du kan tage på vagt grundet din sygdom.

Vagtlederen kan så muligvis nå at finde en afløser for dig.

Skulle du være blevet tildelt en vagt og så bliver akut syg, ringer du, med det samme, så vi kan nå finde en afløser til din vagt.

Du skal melde dig syg senest:

 • Dagvagt: inden kl. 21.00 aftenen før
 • Aftenvagt: inden kl. 10.00 samme dag
 • Nattevagt: Inden kl. 19.00 samme dag

Når du melder dig syg, har du mulighed for at få sygedagpenge, jf. gældende regler i din overenskomst.

Sygedagpengeblanket

Når du er blevet rask igen, og senest 4 uger efter din første sygedag, skal du hente en “ansøgning om sygedagpenge-blanket” i FADLs Vagtbureaus reception.
Blanketten skal udfyldes, attesteres og lægges i postkassen i receptionen.

Hvis du er berettiget til sygedagpenge (se nedenunder), vil du modtage disse sammen med din førstkommende løn.

NB: Ansøgningen om sygedagpengeblanketten skal være os i hænde senest d. 16. i indeværende måned, kl. 8.00.

HUSK: at du skal søge om sygedagpenge senest 4 uger efter din første sygedag.
Ansøger du senere end denne tidsfrist, kan vi ikke garantere, at du kan få udbetalt sygedagpenge.

Regler for udbetaling af Sygedagpenge:

For at kunne få udbetalt sygedagpenge skal du før din sidste sygedag:

 • Enten have haft en vagt inden for de sidste 4 uger
 • Eller arbejdet mindst 74 vagttimer indenfor de sidste 8 uger, vagttimerne skal være taget via Vagtbureauet København.

NB: Man kan ikke få sygedagpenge ved en opskrivning på chancelisten.
Ligeledes kan du heller ikke få sygedagpenge på en sygedag, som ligger på en søgnehelligdag (dvs. Helligdage som ikke falder på en søndag – eks. første påskedag)

Din opskrivning til vagter

Du bevarer din opskrivning, således at hvis du f.eks. er opskrevet til fem vagter i træk og bliver syg de første to dage, har du stadigvæk tre dages opskrivning.

Husk, at du skal ringe ind til vagtafdelingen og sygemelde dig hver dag i hele din opskrivningsperiode (hvor du er syg), medmindre der er tale om langtidssygdom (f.eks. en brækket fod).

Søgnehelligdage m.m.

En søgnehelligdag er en helligdag, der falder på en hverdag (andre dage end søndage).

På disse dage vil du modtage søgnehelligdagstimeløn for dine vagttimer. Søgnehelligdagssatsen gives i hele døgnet fra kl. 00:00-24:00.

 

Disse dage er:

 • 1. januar
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. påskedag
 • Store bededag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag

NB: Hvis en af disse søgnehelligdage falder på en søndag, vil døgnet blive betalt med alm. lønsats plus søndagstillæg.

 

Derudover ydes alm. lønsats plus søndagstillæg fra kl. 12:00 til 24:00 for vagter afholdt på:

 • 1. maj
 • Grundlovsdag
 • Nytårsaftensdag (31. december)

NB: Hvis overstående dage falder på en søndag, vil døgnet blive betalt med alm. lønsats plus søndagstillæg. Hvis 1. maj og Grundlovsdag falder på en søgnehelligdag, gives søgnehelligdagstimeløn for hele døgnet.

Derudover ydes alm. lønsats plus søndagstillæg fra kl. 06:00 til 24:00 for vagter afholdt på Juleaftensdag (24. december)
NB: Hvis juleaftensdag falder på en søndag, vil døgnet blive betalt med alm. lønsats plus søndagstillæg.

Transporttid

Der ydes kompensation (løn) for den samlede transporttid, der er mellem Københavns Hovedbanegård og det pågældende hospital (udregnes efter rejseplanen.dk) ud fra følgende regel; transporttid frem + transporttid tilbage fratrukket 75 minutter, hvis den samlede transporttid overstiger 90 minutter.

I forbindelse med tildeling af en vagt, vil rejseplanens tidsangivelser for den pågældende vagt (frem og tilbage) automatisk blive anvendt til brug for beregningen af transporttiden, således det altid er den aktuelle transporttid der anvendes. Du skal som vagttager ikke foretage dig noget i den forbindelse.

Så snart du har fået tildelt en vagt, vil det fremgå af din profil, om der vil blive udbetalt transporttids-kompensation. Hvis der bliver udbetalt transporttidskompensation, kan du se, hvilket rejseplansopslag udregningen er baseret på ved at klikke på transporttiden.

Transporttidskompensationen vil blive udbetalt sammen med lønnen for den pågældende vagt.

Transporttid

Ledige hold

Mød os på Facebook

På vores Facebook side kan du se den nyeste info fra Vagtbureauet.

Siden er udelukkende til at give info. Vi responderer ikke på beskeder i dette forum.
Har du spørgsmål til FADLs Vagtbureau, så ret telefonisk henvendelse til os på telefon 35 37 88 00

Åbningstider

Telefon: 35 37 88 00

Receptionens åbningstider
Mandag - torsdag: 9-17
Fredag: 9-14

Uddannelse og HR's åbningstider
Man - tors. kl. 9-12 og 12.30-15
Fredag lukket