Funktionærstatus

Fra SPV/ VT overenskomstens § 8 om holdtjeneste

Stk. 2.

Ansættelse af sygeplejevikarer og ventilatører i holdtjeneste finder sted med varierende arbejdstid.

Når en ansat i holdtjeneste har været beskæftiget i 3 på hinanden følgende måneder og såfremt ansættelsesforholdet videreføres, overgår den ansatte til ansættelse på funktionærlovens vilkår fra den 1. i den efterfølgende måned. Anciennitet i forhold til opsigelsesvarsler m.v. optjenes fra tidspunktet for overgang til ansættelse på funktionærlovsvilkår.

Der gives sygehuset mulighed for en (ansættelses)samtale med den ansatte forinden ansættelsesforholdet fortsættes med funktionærstatus.

Den lægestuderende ansættes ved det enkelte sygehus med tjeneste indtil videre ved den afdeling, hvor den ansatte forretter holdtjeneste, men den ansatte kan i øvrigt forrette tjeneste ved hele sygehuset.

For ansatte, der omfattes af funktionærloven, gælder lovens opsigelsesvarsler både ved opsigelse fra sygehuset/institutionens side og fra den ansattes side. Indtil funktionærstatus er tillagt den ansatte, kan ansættelsesforholdet af begge parter bringes til ophør uden varsel.

Såfremt sygehuset/institutionen ikke kan finde anvendelse for den ansatte i opsigelsesperioden, er sygehuset/institutionen forpligtet til at søge den ansatte anvist beskæftigelse inden for aftalens område ved et andet sygehus/institution. Den ansatte er i opsigelsesperioden forpligtet til at påtage sig det af sygehuset/institutionen anviste arbejde.