Kompetenceområder

En FADL-vagt har gennem de interne kurser oparbejdet en kompetence, der gør, at vi kan dække vagtønsker fra de rekvirende afsnit.

SPV-VAGTENS KOMPETENCEOMRÅDER

Sygeplejevikarer, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureau, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse.

Sygeplejevikaren skal kunne deltage i følgende arbejdsområder:

Klinisk observation og rapport:

 • Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, f.eks. registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, træthed el­ler psykisk uklarhed.
 • Temperatur- og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling.
 • Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller Hudson-maske, anlagte dræn, katetre og lign.
 • Rapportering, såvel mundtligt akut og ved lejlighed som skriftlig og mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten.

Praktisk sygepleje:

 • Varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad, bruse- og karbad). Mundpleje, sugning i mundhule. Øjen- og næsepleje. Frisering og barbering. Tøjskifte.
 • Assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og efterfølgende vask. Skift af stomi- og urinpose. Kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat, tagning af urin- og afføringsprøver.
 • Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang med forbindinger og andre rene artikler.
 • Sengeredning med og uden patient i sengen.
 • Almindelig hudpleje og forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter.
 • Mobilisering og aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, f.eks. ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte ved gangbesvær.
 • Assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise og drikke. Væskeregnskab.
 • Assistance til indtagelse af medicin – administreret af sygeplejerske.
 • Målrettet kommunikation med patienter og pårørende.
 • Omsorg for særlige patientgrupper, f.eks. børn, ældre, bevidstløse, lammede, psykisk syge og patienter med anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen.
 • Besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer.
 • Assistance ved hjerte-  og respirationsstop under ledelse af den ansvarshavende sygeplejerske
 • Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen (efter gennemførelse af særskilt kursus).
 • Forberedelse af patienter til transport, evt. deltagelse i transport.
 • Modtagelse af blomster og andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinjer.
 • Forberedelse til og oprydning efter diverse lægelige og sygeplejefaglige procedurer.
 • Istandgøre døde og omsorg for efterladte.
 • Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning.
VT-VAGTENS KOMPETENCEOMRÅDER

Ventilatøren, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureau, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse.

Ventilatøren skal kunne udføre alment SPV- arbejde og ved afsluttet VT-kursus have opnået færdigheder i og viden om:

 • Respirationsanatomi og -fysiologi samt kredsløbsfysiologi og kardiologi.
 • Basal syre-base-fysiologi – a-punkture og vurdering af disse.
 • Specielle observationer, herunder respiratoraflæsning, EKG, drop og CVP.
 • Respiratormodus, herunder volumen- og trykkontrolleret.
 • Apparatur til brug ved manuel ventilering samt udførelse heraf.
 • CPAP- og PEEP-behandling.
 • Sugning i nedre luftveje.
 • Pleje af respiratorpatienter, herunder omgang med tube og sølvkanyle samt decubitusprofylakse.
 • Fysisk og psykisk pleje.
 • Specielle forhold, når børn er patienter.
 • Kommunikation med intuberede patienter.
 • Choktyper og behandling heraf.
 • Hjertestopprocedure.